Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán, có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình.

.

.

Cách tính lương trong từng tình huống cụ thể:

1. Hình thức trả lương theo thời gian:

Lương theo thời gian là việc tính trả lương cho nhân viên theo thời gian làm việc, có thể là theo tháng, theo ngày, theo giờ.

Thực tế trong các Doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 các tính lương như sau:

Hình thức 1:

      Lương tháng = Lương + Phụ cấp ( nếu có ) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế. Theo cách này lương tháng thuyo72ng là con số cố 9dinh5, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương. Cách tính thường là Lương tháng – lương tháng / ngày công chuẩn của tháng X số ngày nghỉ không lương. Với hình thức trả lương này người lao động không hề boăn khoăng về mức thu nhập của mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mội ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thì họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.

(Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm các ngày nghỉ ví dụ như công ty quy định được nghỉ ngày chủ nhật)

Hình thức 2:

Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 X ngày công thực tế làm việc

(Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)

Theo cách này lương tháng không là con số cố định vì ngày công chuẩn hàng tháng là khác nhau. Vì có tháng 28, 30, 31 ngày => có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 ngày và cũng có tháng là 27 ngày. Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất của doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.

(Con số 26 kia tưởng trừng như là cố định, nhưng thực tế lại làm lương của người lao động biến động)

Ví dụ: Tháng 10/2013 có 31 ngày: 4 ngày chủ nhật, 27 ngày đi làm, công ty trả lương cho NV A 4 triệu đồng tháng. A đi làm đầy đủ (tức là 27 ngày)

  • Nếu tính lương theo hình thức 1:

         Lương tháng = 4.000.000/27 x 27= 4.000.000

  • Nếu tính lương theo hình thức 2: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày:

      Lương của A: 4.000.000/26 x 27= 4.153.846

Vẫn là A, nhưng trong tháng 2/2013, có 28 ngày, 4 ngày chủ nhật, 4 ngày đi làm, A đi làm đầy đủ. Lương của A = 4.000.000/26 x 24 = 3.692.307

Vậy là trong tháng 2, A đi làm đầy đủ nhưng lương mức nhận được lại không đầy đủ.

Hai cách tính lương này sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau. Việc tính lương theo cách nào Doanh nghiệp sẽ thể hiện trên hợp đồng lao động hay trong quy chế lương thưởng của công ty.

Lưu ý: Luật quy định kỷ luật đi trễ về sớm bằng các hình thức như sau: khiển trách, nhắc nhở (miệng hoặc văn bản). Công ty không được dùng phương pháp trừ lương hoặc phạt về mặt vật chất của người lao động.

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động, có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm X Đơn giá sản phẩm

3. Hình thức trả lương LƯƠNG KHOÁN:

Là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng được giao.

Lương = Mức lương khoán x Tỷ lệ % hoàn thành công việc.

LƯƠNG/THƯỞNG THEO DOANH THU:

Là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào  doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

Thưởng áp dụng cho nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng… Hưởng lương theo doanh thu

Các hình thức lương/thưởng theo doanh thu:

– Lương/thưởng doanh số cá nhân

– Lương/thưởng doanh số nhóm

– Các hình thức thưởng kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường …

Kỳ hạn trả lương

– Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp 1 lần,

– Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên: nếu công việc phải làm trong nhiều thagn1 thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đuýng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Ngoài mức lương cơ bản doanh nghiệp phải trả thì cần phải trả thêm lương làm thêm giờ cho người lao động.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng thêm các dịch vụ của HBK Việt Nam như thủ tục kê khai thuế, đăng ký thuế xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!

.

.

*** Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây.