Chia sẻ với các bạn 40 sơ đồ hạch toán kế toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC để các bạn tham khảo. 40 sơ đồ này được chia theo 21 nghiệp vụ.

1) Kế toán tiền mặt
2. Kế toán tiền gửi ngân hàng
3) Kế toán chứng khoán kinh doanh
4) Kế toán đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
5) Kế toán phải thu khách hàng
6) Kế toán phải thu nội bộ về vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc, phải thu nội bộ khác
7) Kế toán tài sản thiếu chờ xử lý, phải thu khác
8 ) Kế toán tạm ứng
9) Kế toán hàng mua đang đi đường
10) Kế toán nguyên liệu, vật liệu
11) Kế toán công cụ, dụng cụ
12) Kế toán chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
13) Kế toán thành phẩm
14) Kế toán hàng hóa
15) Kế toán hàng gửi đi bán
16) Kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, hàng gửi đi bán, thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ
17) Kế toán TSCĐ
17) Kế toán chi phí phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu TSCĐ hữu hình
18 ) Kế toán chi mua sắm TSCĐ bằng quỹ phúc lợi, các trường hợp ghi tăng TSCĐ khác, ghi giảm TSCĐ,….
19 ) Kế toán thuê tài chính
19) Kế toán TSCĐ vô hình,….
19) Kế toán hao mòn TSCĐ, Bất động sản đầu tư
20) Kế toán BĐS đầu tư
21) Kế toán các khoản vốn góp liên doanh, liên kếtCác bạn tải về trong file đính kèm nhéNguồn: Sách hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (ban hành theo thông tư 133/2016/tt-btc ngày 26/8/2016 của bộ tài chính).

>>> Link tải
.
.
*** Các bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây.